AFM

Tools4Treasury Zorgplicht & Compliance
Op partijen die opereren op de financiële markten is Europese wet- en regelgeving van toepassing. In Nederland is deze verankerd in onder meer de Wet op het financieel toezicht (Wft). Doel van deze wet zijn eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerd opererende financiële markten.


Vergunning & verplichting

Tools4Treasury onderstreept dit principe.  Daarom hebben wij in het kader van de Wft bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning ‘beleggingsonderneming’ aangevraagd en per maart 2013 gekregen. Dit betekent dat Tools4Treasury wettelijk gehouden is een aantal zaken met u te regelen respectievelijk uit te wisselen.


Aard van de dienstverlening
Allereerst is van belang vast te stellen of de diensten die Tools4Treasury voor u gaat uitvoeren onder de richtlijnen Wft/Beleggingsonderneming vallen. De dienstverlening van Tools4Treasury kan ook advies betreffen rond financiële instrumenten. Ook hiervoor is de toets van toepassing. 


Identificatie
Voordat wij u als klant – voor de bovenstaande vormen van dienstverlening - mogen accepteren, moeten wij u eerst identificeren. Dit dient te geschieden aan de hand van officiële documenten. Daarnaast stelt Tools4Treasury in het kader van haar zorgplicht zelf additionele eisen. Samen met u inventariseren wij op basis van de ILFA methodiek het door u gewenste beheerskader voor uw treasury activiteiten. Dit alles om de transparantie en controleerbaarheid van de procesgang en uitvoering maximaal te garanderen. Conform de wet hebben wij daarnaast richtlijnen met betrekking tot compliance, vastlegging, procesgang en deskundigheid.  


Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of additionele informatie wensen, dan verzoeken wij u contact op te nemen.